1. Стратегия за развитие на ЧНУ МИЛЕА за периода 2019-2024 г.
 2. Програмна система на подготвителна група за учебната 2023-2024 г.
 3. Правила и процедури за регистриране ситуации на тормоз в ЧНУ МИЛЕА
 4. Програма за превенция на ранното напускане на училище
 5. Програма за гражданско здравно екологично и интеркултурно образование
 6. Правилник за дейността на училището
 7. Форми на обучение
 8. Годишен план на ЧНУ Милеа за учебната 2023-2024 г.
 9. Учебен план на Предучилищна група за учебната 2023-2024 г.
 10. Учебен план на Първи клас за учебната 2023-2024 г.
 11. Учебен план на Втори клас за учебната 2023-2024 г.
 12. Учебен план на Трети клас за учебната 2023 2024 г.
 13. Учебен план на Четвърти клас за учебната 2023-2024 г.
 14. Етичен кодекс на училищната общност
 15. График за провеждане на консултации за първия учебен срок на учебната 2023-2024 г.
 16. План програма за действие 2023 година за безопастност на движението