Вид услуга:

Съдържание на услугата:

Такса в лева:

1.

Групова сесия – 60 мин.

занимания в група по метода „Монтесори”

20

2.

Групова сесия до 4 часа

занимания в група Монтесори, работа с кинезитерапевт, логопед или психолог

45

3.

Целодневна работа в група

занимания в група Монтесори, работа с кинезитерапевт, логопед или психолог

50

4.

Седмична полудневна работа в група

занимания в група Монтесори,всекидневни сутришни кинезитерапевтични процедури, 2 пъти седмично занимание с логопед и 2 пъти седмично с психолог

150

5.

Месечна полудневна работа в група

седмична

целодневна работа в група

занимания в група Монтесори, всекидневни сутришни кинезитерапевтични процедури, 2 пъти седмично занимание с логопед и 2 пъти седмично с психолог

400

220

6.

Месечна целодневна работа в група

занимания в група Монтесори, всекидневни сутришни кинезитерапевтични процедури, 2 пъти седмично занимание с логопед и 2 пъти седмично с психолог

550

7.

Консултация с логопед

еднократно или няколко пъти обсъждане с родител за определяне на нуждите на детето и определяне евентуално на терапевтичен план за работа

35

8.

Занимание с логопед 45 мин.

индивидуална работа с логопед

25

9.

Консултация с психолог

еднократно или няколко пъти обсъждане с родител за определяне на нуждите на детето и определяне евентуално на терапевтичен план за работа

35

10.

Занимание с психолог 50 мин.

индивидуална работа с психолог

25

11.

Съвместна консултация с логопед и психолог

еднократно или няколко пъти обсъждане с родител за определяне на нуждите на детето и определяне евентуално на терапевтичен план за работа

45

12.

Занимание с кинезитера-певт 45 мин.

индивидуална процедура по кинезитерапия

25

13.

Brian Gym 40 мин.

съвкупност от двигателни упражне-ния за повишаване на обучителния потенциал и намаляване на стреса

25

14.

Сензорна терапия 45 мин.

съвкупност от упражнения за развитие на сетивата

25

15.

Индивидуална учебна подготовка със специален педагог 40 мин.

занимание по отделен учебен предмет, с който детето среща затруднения

25

16.

Седмична групова учебна подготовка за деца със специални потребности от 13.30 ч. до 17.00 ч.

занимание в група по учебни предмети със специален педагог

120