Гергана Деспотова – магистър кинезитерапевт

Образование и обучение

Национална спортна академия „Васил Левски”

Специализация: Кинезитерапия при мускулно-скелетни дисфункции.

Курсове

  • Ерготерапия при деца с церебрална парализа и други невро-мускулни увреждания“
  • Мултисензорна терапия, драматерапия и музикотерапия“ – проведено в Чехия
  • Приложение на FIT-BALL в кинезитерапията и училищното физическо възпитание“

Професионален опит

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски”
  • СБДПЛРДЦП „Св.София“
  • Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания „Благовещение“
  • Частна практика

Без движение детето би било ограничено в способността си да търси и получава необходимата сензорна стимулация и информация, което е нужно за цялостното му развитие. Така се ограничава тяхното интелектуално и емоционално развитие, а също така и правото на себе-изразяване и взаимодействие с другите.

Кинезитерапията стимулира невромоторното и психическото развитие на децата, което повишава тяхната самостоятелност, осигурява по-високо качество на живот, а също така помага и за тяхното социализиране.

Заниманията по кинезитерапия могат да бъдат индивидуални и групови, съобразени с индивидуалните особености и способности на всяко дете.